» آیین نامه ها و بخشنامه های حوزه نظام فنی و اجرایی

آیین نامه ها و بخشنامه های حوزه نظام فنی و اجرایی

 

جستجوی کامل ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل های حوزه نظام فنی و اجرایی

 

 

دانلود کلیه فهرست های بهای واحد پایه سال 1402

 

 

بخشنامه های ابلاغی سال 1402

شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها، نيمه دوم سال 1401

حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1402(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاري مناقصات)

 

انتقال پيمان

تعرفه خدمات نقشه‌برداري سال 1402

دستورالعمل توليد چارت‌هاي ناوبري الكترونيك

دستورالعمل ايجاد زيرساخت داده‌هاي مكاني - كليات

راهنماي بهره‌گيري از سامانه‌هاي خودكار در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي

ضوابط ايمني و حفاظت سامانه‌هاي آبياري

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ

دستورالعمل نحوه استعلام ضوابط حوزه نظام فني و اجرايي كشور

به‌روز رساني ضوابط تشخيص صلاحيت پيمانكاران اجراي طرح‌هاي صنعتي به روش طرح و ساخت

دستورالعمل شرح خدمات و تعيين حق‌الزحمه مطالعات ژئوفيزيك، سال 1402

بازنگري ماده 68 شرايط عموميِ پيمانهاي مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات، به صورت توأم (EP)

دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت-سال 1402

دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرحهاي هادي روستايي

دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران جامع (ناحيه)

موافقت‌نامه شرايط عمومي، شرايط خصوصي و پيوست‌هاي پيمان‌هاي EPC براي كارهاي صنعتي

موافقت‌نامه شرايط عمومي، شرايط خصوصي و پيوست‌هاي پيمان‌هاي PC براي كارهاي صنعتي

دستور العمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرحهاي توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها

اصلاحيه ماده (24) آيين‌نامه خريد خدمات مشاور

 

 

 

بخشنامه های ابلاغی سال 1401

 

شاخص‌هاي قطعي تعديل آحاد بها سه ماهه اول و دوم سال 1401

دوره مبناي پيمان در مناقصات يا ترك مناقصات فصل بهار سال 1402

موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي واگذاري (فاكتورينگ)

نحوه ارجاع پروژه‌هاي فناوري اطلاعات (نسخه 1401)

مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان - جلد دوم: تاسيسات برقي جريان ضعيف (‌تجديد نظر دوم)

راهنماي طراحي و بهره‌برداري مزرعه نمونه در سامانه‌هاي آبياري و زهكشي

آيين‌نامه كاربري اراضي اطراف فرودگاه‌ها (‌تجديد نظر اول)

دستورالعمل تبديل اسناد خزانه اسلامي به وجه نقد در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

دستورالعمل جديد تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت

دستورالعمل انتخاب روسازي خطوط راه‌آهن ( بالاستي-بدون بالاست)

شيوه‌نامه بازرسي فني تجهيزات صنعت آب و فاضلاب

آيين‌نامه طراحي و اجراي معابر درون روستايي

دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيئت مديره/هيئت عامل شركت‌هاي عمومي-دولتي

مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات برقي ساختمان جلد اول: تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط (تجديد نظر سوم)

اﺻﻼﺣﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ »اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن اﺟﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺟﻤﻊ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 96/1299188 ﻣﻮرخ 1396/05/04

راهنماي بارگذاري و آثار طراحي سازه‌اي در برابر سونامي

ضوابط طراحي خطوط قطارشهري و حومه

موافقت‌نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره

تعرفه خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح سال 1401

دستورالعمل نحوه جبران افزايش غير قابل پيش‌‌بيني هزينه‌هاي قراردادهاي مقطوع مهندسان مشاور

فهرست بهاي كلان راه‌سازي سال 1401

مشاركت با بخش غير دولتي براي اجراي طرح‌ها - موضوع آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401

آيين‌نامه كاهش مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي

راهنماي فني پايش وضعيت در سيستم‌هاي قدرت

مشخصات فني عمومي روسازي راه آهن (بازنگري اول)

آئين‌نامه راه هاي ايران - آئين‌نامه طراحي منظرراه هاي برون شهري

راهنماي ذخيره‌سازهاي انرژي

پايان اعتبار نشريه شماره 3‏-116‏- استاندارد كيفيت آب آشاميدني

راهنماي واگذاري انشعابات فاضلاب به مراكز تجاري و صنعتي

مشخصات فني عمومي كارهاي خطوط لوله آب و فاضلاب شهري - جلد دوم: خطوط لوله فاضلاب (بازنگري اول)

دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه

دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي هادي روستايي

دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها

تعرفه خدمات نقشه‌برداري سال 1401

دستورالعمل شرح خدمات و تعيين حق‌الزحمه مطالعات ژئوفيزيك، سال 1401

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل (تمديد نوبت دوم و سوم)

قانون نمونه آنسيترال ( 2020 م) براي مشاركت عمومي - خصوصي

دستورالعمل طراحي سازه‌اي و الزامات و ضوابط عملكردي و اجرايي نماي خارجي ساختمان‌ها (بازنگري اول)

اصلاح جداول شماره 2 و 10 آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران مصوبه شماره 20637 /ت 28437 مورخ 1383/4/23 هيأت محترم وزيران

در اجراي مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت-سال 1401

شاخص‌هاي قطعي تعديل آحاد بها سه ماهه سوم و چهارم سال 1400

حداکثر حق الزحمه مهندسان مشاور در سال 1401

حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1401(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاري مناقصات)

ضوابط تغيير كاربري، طراحي و راه‌اندازي موزه و مخزن اموال منقول فرهنگي- تاريخي

ضوابط محافظت در برابر آتش در موزه ها

مديريت تعارض منافع و جلوگيري از تباني در ارجاع كار 

راهنماي طراحي سيستم‌هاي گذردهي رسوب

  

  

بخشنامه های ابلاغی سال 1400

 

 ضوابط طراحي، ساخت، نصب و بهره‌برداري‌ تجهيزات لجن‌روبي

 ضوابط طراحی، ساخت و بهره برداری دریچه های کشویی

 راهنمای استفاده از پیل های سوختی با کاربردهای ساکن

 راهنمای شناخت و مدیریت جداسازی آب شرب از آب غیرشرب بهداشتی خانگی

 آئین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی

 شرح خدمات مطالعات و طراحي كارهاي ساختماني

 شاخص های قطعی تعدیل آحادبها سه ماهه اول و دوم 1400

 دستورالعمل شرح خدمات و تعيين حق‌الزحمه مطالعات ژئوفيزيك، سال 1400

 تعرفه خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح سال 1400

 دستورالعمل كنترل كيفي بتن حاوي الياف پلي‌اولفين

 پايان اعتبار بخشنامه "معيارهاي پذيرش بتن بر مبناي پايايي"

 دستورالعمل طراحي و نصب شبكه‌هاي بارنده خودكار اطفاي حريق (اسپرينكلرها)

 دستورالعمل‌ ارزيابي، طراحي، نظارت و اجراي پوشش‌هاي معدني پاششي محافظت‌كننده در برابر آتش براي سازه‌هاي‌ فولادي

 اصلاح آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران

 اصلاحیه آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران

 معرفي سيستم سازه‌اي مهار - درز

 اصلاحیه بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

 شیوه نامه ارائه مدارک و نحوه بررسی پرونده های شرکت های مهندسان مشاور

 تجزیه بهای فهرست های واحد پایه سال 1400 

 فهرست بهاء تجهیزات آب و فاضلاب 1400 

 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا 

 بازنگری ضوابط ابلاغی نحوه استفاده از مبالغ مشروط موضوع ماده 54 شرایط عمومی پیمان های EPC، EP، PC در کارهای صنعتی 

 موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات فناوري اطلاعات (خدمات سفارشي) 

 دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه بازار بهينه‌سازي انرژي و محيط زيست

 نظام نامه ثبت، اندازه‌گيري، راستي آزمايي و تاييد صرفه جويي انرژي و كاهش توليد آلاينده‌ها و انتشار گازهاي گلخانه اي

 جدول مبالغ حداکثر حق الزحمه مهندسان مشاور در سال 1400

 دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت 1400

 آیین نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح ها 

 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها

 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی

 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای

 

 

 

بخشنامه های پر کاربرد

 

 

 آیین نامه بتن ایران (آبا) - تجدیدنظر دوم - نسخه pdf

 آیین نامه بتن ایران (آبا) - تجدید نظر دوم - نسخه ویندوز

 شاخص های قطعی تعدیل آحادبها دوره ای سه ماهه سوم و چهارم سال 1399

 آئین نامه اجرایی ماده  34 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور)

 حد نصاب معاملات در سال 1400 

 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا 

 موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان 

 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، 1400

 آیین نامه تضمین معاملات دولتی

 آیین نامه خرید خدمات مشاور

 دستورالعمل انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع

 دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها

 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل (نوبت سوم- 1399/10/23) 

 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل (330220- 1399/06/26) 

 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل (تمدید 1395) 

 قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات

 قانون برگزاري مناقصات

 

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
            اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط