» ارتباط با همکاران

ارتباط با همکاران

شماره تلفن های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

-32480628- 32436157 - 32436158 - 32436159    کد 017

   

جناب آقای هادی کلانتری - مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان - داخلی 320 - (شماره مستقیم 32480618) 

 

  

جناب آقای غلامرضا شمسی - رئیس گروه فنی - داخلی 292 - (شماره مستقیم 32480091)

 

جناب آقای علی احمدی - کارشناس حوزه فنی - داخلی 259 - (شماره مستقیم 32480610)

   

سرکار خانم غرقابی - مسوول امور مشاوران و پیمانکاران - داخلی 284

 

سرکار خانم شربت دار - کارشناس امور مشاوران و پیمانکاران - داخلی 291 - (شماره مستقیم 32480611)

 

سرکار خانم مسعودی - کارشناس امور مشاوران و پیمانکاران - داخلی 291 - (شماره مستقیم 32480611) 

 

جناب آقای علی اصغر صفوی - کارشناس حوزه فنی - داخلی 286

  

جناب آقای محمدرضا بهمنی نژاد - کارشناس حوزه فنی - داخلی 285

 

 

 

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
            اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط