شرح وظایف

شرح وظایف گروه مشاوران و پیمانکاران :

 

 1. مشارکت در ایجاد نظام فنی و اجرایی و تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های اجرایی فنی
 2. مدیریت فرآیند تشخیص صلاحیت و رتبه بندی، ارزیابی، میزان ظرفیت ارجاع کار و کارایی پیمانکاران و مشاوران، واحدهای خدمات مشاوره
 3. مدیریت فرآیند جمع آوری اطلاعات مربوط به پیمانکاران و مشاوران بومی
 4. ابلاغ دستورالعمل و آئین نامه های مربوط به مسائل فنی و پیمانکاران به دستگاه های اجرایی محلی
 5. مشارکت در صدور خدمات فنی و مهندسی و حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور به منظور توسعه استان
 6. ارزشیابی پیمانکاران و مشاوران وفق دستورالعمل های مربوطه، ارائه راهکارهای ارتقاء سطح توان کمی و کیفی آن ها و شناسایی شرکت های برتر در استان
 7. مشارکت در حل اختلاف پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان توسط دبیرخانه شورای فنی استان و شرکت در جلسات متعدد
 8. برگزاری جلسات کمیسیون تخلفات انتظامی مشاوران و پیمانکاران و مشارکت در حل اختلاف عوامل اجرایی طرح ها
 9. نظارت بر اجرای مصوبات شورای فنی استان در حوزه مربوطه و ارائه راهنمایی در صورت لزوم
 10. نظارت بر فعالیت تشکل های صنفی و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات پایش و آمایش تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران
 11. مدیریت امور مربوط به رسیدگی به تخلفات انتظامی مشاوران و پیمانکاران و پاسخگویی به استعلام مراجع قضایی و دستگاه های اجرایی
 12. مدیریت و نظارت بر تهیه گزارشات موضوعی تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران
 13. مدیریت و نظارت بر جایگزینی افراد امتیازآور شرکت های متقاضی
 14. پیگیری آموزش پیمانکاران استان در راستای ارتقاء سطح دانش فنی و توان اجرایی آنان با همکاری انجمن شرکت های ساختمانی و تأسیساتی استان
 15. همکاری با دستگاه های اجرایی برای ارجاع کار به پیمانکاران و مشاوران از طریق سایت عوامل نظام فنی و اجرایی کشور

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
      اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط