شرح وظایف

شرح وظایف گروه مشاوران و پیمانکاران :

 

 1. تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه پیمانکاران در پایه های 3 و 4 و 5
 2. تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه مشاوران در پایه  3
 3. کنترل ظرفیت ارجاع کار به پیمانکاران حقیقی و حقوقی استان از طریق دریافت فرم های اطلاعات قراردادهای دستگاههای اجرایی استان و فرم های خود اظهاری پیمانکاران
 4. ارسال و ابلاغ دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران به دستگاههای اجرایی
 5. رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران بر اساس دستورالعمل های مربوطه و انجام امور مربوط به محرومیت آنها
 6. اعلام نظر و پاسخگویی به مکاتبات دستگاههای اجرایی در خصوص امور مربوط به پیمانکاران و مشاوران استان

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
      اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط