» بانک دوره های آموزشی

بانک دوره های آموزشی

جهت دانلود مستندات دوره ها و نشریات آموزشی بروی عنوان مورد نظر کلیک نمایید.

  

عناوین آموزشی در حوزه آئین نامه ها و بخشنامه های پرکاربرد

دوره آموزشی" فهرست بها، متر، برآورد و رسیدگی به صورت وضعیت " اسفند 1400

دوره آموزشی" دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز" مهر 1400 

دوره آموزشی" بخشنامه تعیین دامنه مناسب در انتخاب پیمانکاران طرح های عمرانی " مهر 1400  

دوره آموزشی" بكارگيري اصول و ضوابط مقررات ملي ساختمان در طراحي معماری" اردیبهشت 1400

دوره آموزشی" تاثیر شیوع کرونا بر قراردادهای پیمانکاری"اردیبهشت 1400

دوره آموزشی" آشنایی با دستورالعمل بانک توسعه اسلامی در خصوص انتخاب پیمانکاران و مشاوران و پرداخت های آنها " اردیبهشت 1400

دوره آموزشی" مقررات نصب و استفاده ایمن از آسانسور و پله برقی" بهمن 1399

دوره آموزشی" بکارگیری استانداردها، مقررات ملی و راهنماهای طراحی در معماری" مرداد 1399

دوره آموزشی "آشنایی با مبانی محاسبه تعدیل آحاد بها و ما به التفاوت نرخ مصالحخرداد 1399

دوره آموزشی "آشنایی با ویرایش جدید 2800" خرداد 1399

دوره آموزشی "قانون برگزاری مناقصات" شهریور 1397

دوره آموزشی "مستندات دوره شرایط عمومی پیمان" مرداد 1397

 

عناوین آموزشی در حوزه قراردادها

دوره آموزشی" آشنایی با شرح وظایف پیمانکار در مسائل اولیه کارگاهی و اجرایی" دی 1400 

دوره آموزشی" آشنایی با شرایط عمومی پیمان و ادعاهای مطروحه" شهریور 1400

دوره آموزشی" آشنایی با کسورات قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی "خرداد 1400 

دوره آموزشی" داوری و کارشناسی در دعاوی پیمانکاری" بهمن 1399

دوره آموزشی" تشریح چالش ها وشرایط بروز دعاوی در قراردادهای متعارف پروژه های عمرانی" مهر 1399

دوره آموزشی "مستندات-ارجاع و چالش های واگذاری" دی 1397

دوره آموزشی "آشنایی با قوانین مالیاتی در پروژه های عمرانی" فروردین 1397

دوره آموزشی "قوانین بیمه در پروژه های عمرانی" اسفند 1396

 

عناوین آموزشی در حوزه ایمنی و بهداشت محیط کار (HSE)

دوره آموزشی" ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در کارگاههای عمرانی "مرداد 1400  

دوره آموزشی" ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در کارگاههای ساختمانی " تیر 1400  

دوره آموزشی" استفاده از انرژی های تجدید پذیر در پروژه های عمرانی" مرداد 1400 

دوره آموزشی "اﯾﻤﻨﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ HSE دی 1398

دوره آموزشی "مستندات-دوره ایمنی و بهداشت کار" آبان 1397

 

عناوین آموزشی در حوزه سازه (بتنی و فولادی و...)

دوره آموزشی" نکات اجرایی سازه های فولادی" دی 1400 

دوره آموزشی" نکات اجرایی سازه های بتنی" دی 1400 

دوره آموزشی" بتن و عمل آوری آن در پروژه های عمرانی " شهریور 1400 

دوره آموزشی "آشنایی با تحلیل دینامیکی سازه در برابر زلزله وباد تیرماه 1399

دوره آموزشی  "آشنایی با ضوابط طراحی ساختمان هاي با مصالح بنایی و مقاوم سازي آن" مرداد 1399

دوره آموزشی  " آشنایی با مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای (نرم افزارهای ETABS & SAFE & SAP)" تیر 1399

دوره آموزشی "تعمیر و نگهداری ساختمان(ج2)" اردیبهشت 1399

دوره آموزشی "تعمیر و نگهداری ساختمان(ج1)" ازدیبهشت 1399

دوره آموزشی "اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي" مرداد 1398

دوره آموزشی "روش هاي اجرا و کنترل اتصالات و تشریح آزمایشهاي کنترل کیفی قطعات جوشکاري شده درسازه هاي فلزي" خرداد 1398

دوره آموزشی "ﻣﻘﺎومﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ و اﺳﮑﻠﺖ ﺑﺘﻨﯽ" اردیبهشت 1398

دوره آموزشی "آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺷﯿﺘﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ( ﻓﻮﻻد، ﺑﺘﻦ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻬﺎي مصرفی) تیر 1398

 

عناوین آموزشی در حوزه مهندسی آب و سیلاب

دوره آموزشی" کاربرد GIS در برنامه ریزی و مدیریت شبکه های آب و فاضلاب" آذر 1400 

دوره آموزشی" آشنایی با مفاهیم بهینه سازی و کاربرد آن در مهندسی آب" آبان 1400 

دوره آموزشی" اصول کنترل و نظارت بر طرح های سیستم های نوین آبیاری" شهریور 1400  

دوره آموزشی" اجرا،نظارت و اشکالات رایج درسازه های آبی و روش های رفع آنمرداد 1400

دوره آموزشی" چالش‌های موجود در اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی و اصول بررسی و ارائه راهکار" تیر 1400  

دوره آموزشی" ساماندهی و اصلاح تراز بستر رودخانه (لایروبی) با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS" خرداد 1400

دوره آموزشی" طراحی سیستم های انحراف آب رودخانه " فروردین 1400  

دوره آموزشی " آشنایی با تعمیر، مرمت و تقویت سازه های آبی" تیر 1399

دوره آموزشی "ﻣدﯾرﯾت ﻣﺧﺎطرات طﺑﯾﻌﯽ (ﺳﯾﻼب)" شهریور 1398

 

عناوین آموزشی در حوزه مهندسی راه و خاک

دوره آموزشی" آسفالت های نوین حفاظتی و روش های اجرا و لکه گیری هندسی (تکمیلی)"آذر 1400 

دوره آموزشی" آشنایی با شاخص ناهمواریهای بین المللی راه ها (IRI)" دی 1399

دوره آموزشی" آشنایی با انواع خاک های مساله دار استان گلستان و روش های بهسازی آن" دی 1399

دوره آموزشی "آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺳﻔﺎﻟﺘﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻧﻮاع روﺷ ﻬﺎي اﺟﺮاي آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮي ﻫﻨﺪﺳﯽ - ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ" اسفند 1398

دوره آموزشی "ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺷﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ (ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و آﺳﻔﺎﻟﺖ)" شهریور 1398

دوره آموزشی "مستندات دوره مبانی تخریب، گودبرداری و سازه های نگهبان" آذر 1397

دوره آموزشی "آزمایشات ژئوتکنیک در پروژه های عمرانی" تیر 1397

 

عناوین آموزشی در حوزه تأسیسات(برقی و مکانیکی) 

دوره آموزشی" مقررات نصب و استفاده ایمن از آسانسور و پله برقی" بهمن 1399

دوره آموزشی" بررسی سیستم ها و تاسیسات گرمایشی، تعویض هوا و تهویه مطبوع" آبان 1399

دوره آموزشی" انجام خدمات مهندسی، بازرسی و کنترل اتصالات و شیرآلات مورر نیاز پروژه های عمرانی" شهریور 1399

دوره آموزشی"تدابیر لازم در صرفه جوئي مصرف انرژي در ساختمان ها" مرداد 1399

دوره آموزشی "بررسی سیستم ها و تاسیسات سرمایشی، تعویض هوا و تهویه مطبوع " تیر 1399

دوره آموزشی "مستندات-دوره مقررات نصب و استفاده ایمن از آسانسور" اسفند 1397 

 

عناوین آموزشی حوزه مصالح

دوره آموزشی" آشنایی با افزودنی های بتن و کاربرد آن ها" بهمن 1400 

دوره آموزشی" آشنایی با مصالح و سیستم های سازه های نوین در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی" اردیبهشت 1400

دوره آموزشی "ﺑﺘﻦ ﻫﺎي وﯾﮋه و روش ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺘﻦ رﯾﺰي" شهریور 1398

دوره آموزشی "فناوری های نوین ساخت" اسفند 1397

دوره آموزشی "مستندات دوره عمل آوری بتن در پروژه های عمرانی" شهریور 1397

 

عناوین آموزشی در حوزه نقشه برداری

دوره آموزشی  "نحوه تهیه نقشه عرصه املاک" مرداد 1399

دوره آموزشی "آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﭘﺮوژ ه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ (پهپاد فتوگرامتری)" مهر 1398

دوره آموزشی "مستندات دوره پردازش تصاویر ماهواره ای اسفند" 1397

 

عناوین آموزشی در حوزه مهندسی معماری

دوره آموزشی" مناسب سازی ساختمان ها و فضاهای عمومی" اسفند 1399

دوره آموزشی"ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ (ﭘﺎدﺳﯿﻞ ﺳﺎزي ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ)" آبان 1398

دوره آموزشی "مناسب سازی محیط و مبلمان برای اقشار ویژه اسفند" 1396

 

عناوین حوزه مدیریت پروژه

دوره آموزشی" آشنایی با مبانی و اصول پدافند غیرعامل" مهر 1400 

دوره آموزشی " آشنایی با اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار (ms projrct) مرداد 1399

دوره آموزشی "دوره مدیریت پروژه" خرداد 1397

 

 

 

 

 

 

 

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
            اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط