» » گزارش فنی سیلاب فروردین 98 استان گلستان منتشر شد

گزارش فنی سیلاب فروردین 98 استان گلستان منتشر شد

توسط : kalantari | بازدیدها : 227 | 
17 دی 1399
|
|
نظرات : 0

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، هادی کلانتری مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان از انتشار گزارش جامع فنی سیلاب فروردین ماه سال 1398 استان گلستان در قالب ضابطه 668 سازمان برنامه و بودجه با عنوان دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب خبر داد.

ایشان عنوان نمود ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ، اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻞ بسیار آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻏﺎﻟﺐ اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻫﮑﺸﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت آﺑﺨﯿﺰداري، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﯿﻼب ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻼي ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺳﯽ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﺳﯿﻞ ﺟﺎن ﺑﯿﺶ از 500 ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن را در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﯿﻞ ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه 1398 نیز از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﺧﺴﺎرات وارده، ﺟﺰو ﻣﺨﺮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﻼبﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده که البته علیرﻏﻢ ﺧﺴﺎرات و ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺪوﻫﺒﺎر، ﺻﺤﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ از ﻓﺪاﮐﺎري و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ثبت رسانید.

کلانتری با بیان اینکه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از ﺳﯿﻼب، ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪي ﮔﺰارش ﻓﻨﯽ ﺳﯿﻼب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺎﺑﻄﻪ 668 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وﯾﮋه ﺷﻮراي ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار داده و ﺑﺎ واگذاری ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و استفاده از توان مهندسان مشاور بومی استان، ﺗﻼش گردید ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ رﺧﺪاد، ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺛﺒﺖ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، عنوان نمود که دبیرخانه شورای فنی استان به جهت ورود همه جانبه به ابعاد مختلف این مخاطره طبیعی و همچنین تسریع در تنظیم گزارش فوق، اقداماتی به شرح ذیل را به انجام رسانده است:

 1. احصاء، طبقه بندی موضوعی و ابلاغ نشریات و ضوابط فنی و اجرایی مرتبط با حوزه سیل به دستگاه های اجرایی استان.
 2. طرح دستور کار "گزارش فنی سیلاب" در بیش از 6 جلسه شورای فنی استان در سال 1398 با توجه به گستردگی و وسعت بحران و به منظور استفاده از خرد جمعی و ایجاد تعامل بین دستگاه هاي اجرایی ذیمدخل.
 3. برگزاری نشست های متعدد با کارگروه های مختلف استانی و مشاور منتخب در بیش از 19 جلسه تخصصی.
 4. ارزیابی و صحت سنجی گزارش های اعلام خسارات سیل تعدادی از دستگاههای اجرایی استان با بازدید از تعداد بیش از 160 پروژه‏/ نقطه آسیب دیده در قالب بیش از 75 نفر روز بازدید.
 5. برگزاری چندین دوره آموزشی مرتبط با حوزه مدیریت مخاطرات طبیعی برای کلیه عوامل نظام فنی و اجرایی استان با عناوین 1‏- مدیریت سیلاب 2‏- پادسیل سازی شهرها و روستاها 3‏- پهباد فتوگرامتری 4‏- مدیریت بحران 5‏- تعمیر، مرمت و تقویت سازه های آبی و ... .
 6. در دستور کار قرار دادن تهیه نقشه و ضوابط تیپ برای پروژه های جمع آوری و دفع آب های سطحی استان.

 مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در پایان اظهار امیدواری کرد تا انشااله با استفاده از تجربیات بدست آمده و راهکارهای ارائه شده در گزارش های اینچنین، شاهد کاهش چشمگیر خسارات در رخدادهای آتی سیل در این استان باشیم.

گزارش فنی سیلاب فروردین 98 استان گلستان منتشر شد

 

گزارش فنی سیلاب فروردین 98 استان گلستان منتشر شد

 

گزارش فنی سیلاب فروردین 98 استان گلستان منتشر شد

 

گزارش فنی سیلاب فروردین 98 استان گلستان منتشر شد

  

گزارش فنی سیلاب فروردین 98 استان گلستان منتشر شد

 

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
      اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط