شرح وظایف

بازنگری و پیگیری استاندارد سازی مصالح و معرفی و تاکید در بکارگیری مصالح ملی و پیشنهاد به مراجع ذیربط.

تحلیل مسائل و مشکلات و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود نظام فنی و اجرایی .

تهیه و تدوین ضوابط ، مقررات و دستورالعمل های کاربردی و فنی با توجه به ضرورت و ویژگی های استان برای طرح در شورای فنی استان و پیشنهاد به سازمان مرکزی .

تهیه ضرایب منطقه ای برای مناطق مختلف استان و قیت های پایه استانی جهت طرح در شورای فنی استان و پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تایید .

تهیه قیمت های پایه استانی با توجه به شرایط خاص هر منطقه برای طرح شورای فنی استان و پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تایید .

انجام اقدامات و طرح های مورد نیاز جهت تسهیل و تسریع در اجرای نظام فنی و اجرایی با توجه به نیازها و قابلیت های استان و ارائه پیشنهادات مربوط به بررسی و شناخت مسائل و مشکلات قرارداد پروژه های عمرانی و پاسخگویی به استعلامها و ابهامات مطروحه دستگاه های اجرایی و پیمانکاران و مشاوران .

نظارت بر انجام وظایف گروه های تخصصی ، آموزشی و استاندارد سازی مصالح ساختمانی .

بررسی دستورالعمل ها ، فهارس بها و ضوابط فنی ، حقوقی و قراردادی نظام فنی و اجرایی و ارائه پیشنهاداتی که رعایت آنها در طراحی ، اجرا ، بهره برداری و نگهداری از پروژه های فنی و عمرانی باعث ارتقای کیفیت خواهد شد .

بررسی و پیشنهاد ردیف های قیمت جدید بیش از میزان مشخص شده در فهارس بهاء جهت تصویب در شورای فنی استان .

بررسی و پیشنهاد ضریب تجهیز کارگاه بیش از میران مشخص شده در فهارس بهاء جهت تصویب در شورای فنی استان .

انجام امور دبیرخانه شورای فنی استان ، امور کمیته های تخصصی مربوطه این شورا.

طراحی و اصلاح سیستم های مکانیزه عملیاتی و اطلاعاتی مدیریت نظام فنی با قابلیت انتقال اطلاعات و اطلاع رسانی .

انجام اقدامات لازم برای ابلاغ و انتشار بخشنامه ها ، ضوابط ، دستورالعمل های مربوط به امور فنی و معیارها به دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران  .

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
            اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط