» ارتباط با همکاران

ارتباط با همکاران

شماره تلفن سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان       32436157 - 32436158 - 32436159 کد شهرستان گرگان 017

 

 

جناب آقای هادی کلانتری - مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان - داخلی320

 

 

جناب آقای غلامرضا شمسی - رئیس گروه - داخلی 292

 

 

خانم غرقابی - کارشناس امور مشاوران و پیمانکاران - داخلی 291 - خط مستقیم 3248061 کد شهرستان گرگان 017

 

 

خانم شربت دار - کارشناس امور مشاوران و پیمانکاران - داخلی 291 - خط مستقیم 3248061 کد شهرستان گرگان 017

 

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
            اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط