شرح وظایف

شرح وظایف گروه نظارت فنی :

 

 1. انجام نظارت های تفضیلی و دوره ای از طرح ها و پروژه های استانی و تهیه گزارش های نظارتی
 2. انجام نظارت های تفضیلی و دوره ای از طرح ها و پروژه های ملی و تهیه گزارش های نظارتی
 3. هماهنگی با دفتر امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای رعایت قوانین و مقررات ، دستورالعمل ها ، آیین نامه ها و ضوابط نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی
 4. ایجاد بانک اطلاعاتی طرح ها و پروژه های عمرانی استان
 5. گزارش وضعیت پروژه های عمرانی متوقف

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
      اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط