فهرست بها

فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1402

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداری سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه آهن سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابر سال 1402

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1402

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1402

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1402

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1402

فهرست‌ بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته تجهيزات آب و فاضلاب سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب سال 1402

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته چاه 1402

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته بهره برداري و نگهداري از شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته بهره برداري و نگهداشت تجهيزات برقي‏، كنترلي و ابزار دقيق تاسيسات آب و فاضلاب سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1402

فهرست شرح رديف رشته كارهاي دريايي و ساحلي 1402 

فهرست بهاي واحد پايه رشته حفاري اكتشافي سال 1402

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته توزيع نيروي برق سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط زميني انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته پست هاي انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته نگهداري و تعميرات شبكه انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته مرمت بناهاي تاريخي سال 1402

فهرست بهاي واحد پايه رشته پسماند سال 1402

فهرست شرح رديف رشته فضاي سبز سال 1402

 

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
            اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط