» دسترسی به فایل های آموزشی

دسترسی به فایل های آموزشی

نشریات و مستندات دوره های آموزشی سال 1401

  

 

دوره آموزشی" اجرای ساختمان های فولادی " شهریور1401 

 دوره آموزشی" بتن های ویژه " مرداد 1401

 دوره آموزشی" آشنایی با قوانین بیمه در پروژه های عمرانی " خرداد 1401

 دوره آموزشی" ضوابط فنی و اجرایی اعلام و اطفاء حریق " خرداد 1401

 دوره آموزشی" مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان " اردیبهشت 1401

 دوره آموزشی" روش های کنترل و مهار سیلاب و روان آب های سطحی " فروردین 1401

 

 

 

 

نشریات و مستندات دوره های آموزشی سال 1400 

 دوره آموزشی" فهرست بها، متر، برآورد و رسیدگی به صورت وضعیت " اسفند 1400

 دوره آموزشی" آشنایی با افزودنی های بتن و کاربرد آن ها" بهمن 1400 

 دوره آموزشی" آشنایی با شرح وظایف پیمانکار در مسائل اولیه کارگاهی و اجرایی" دی 1400  

 دوره آموزشی" نکات اجرایی سازه های فولادی" دی 1400 

 دوره آموزشی" نکات اجرایی سازه های بتنی" دی 1400 

 دوره آموزشی" کاربرد GIS در برنامه ریزی و مدیریت شبکه های آب و فاضلاب"آذر 1400 

 دوره آموزشی" آسفالت های نوین حفاظتی و روش های اجرا و لکه گیری هندسی (تکمیلی)"آذر 1400 

 دوره آموزشی" آشنایی با مفاهیم بهینه سازی و کاربرد آن در مهندسی آب" آبان 1400 

 دوره آموزشی" دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز" مهر 1400 

 دوره آموزشی" آشنایی با مبانی و اصول پدافند غیرعامل" مهر 1400  

 دوره آموزشی" بخشنامه تعیین دامنه مناسب در انتخاب پیمانکاران طرح های عمرانی " مهر 1400  

 دوره آموزشی" اصول کنترل و نظارت بر طرح های سیستم های نوین آبیاری"شهریور 1400  

 دوره آموزشی" آشنایی با شرایط عمومی پیمان و ادعاهای مطروحه" شهریور 1400  

 دوره آموزشی" بتن و عمل آوری آن در پروژه های عمرانی " شهریور 1400 

 دوره آموزشی" اجرا،نظارت و اشکالات رایج درسازه های آبی و روش های رفع آنمرداد 1400

 دوره آموزشی" ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در کارگاههای عمرانی "مرداد 1400  

 دوره آموزشی" استفاده از انرژی های تجدید پذیر در پروژه های عمرانی" مرداد 1400 

 دوره آموزشی" چالش‌های موجود در اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی و اصول بررسی و ارائه راهکار" تیر 1400  

 دوره آموزشی" ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در کارگاههای ساختمانی " تیر 1400  

 دوره آموزشی" آشنایی با کسورات قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی "خرداد 1400 "

 دوره آموزشی" ساماندهی و اصلاح تراز بستر رودخانه (لایروبی) با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS" خرداد 1400

 دوره آموزشی" تاثیر شیوع کرونا بر قراردادهای پیمانکاری"اردیبهشت 1400

 دوره آموزشی" بكارگيري اصول و ضوابط مقررات ملي ساختمان در طراحي معماری" اردیبهشت 1400

 دوره آموزشی" آشنایی با مصالح و سیستم های سازه های نوین در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی" اردیبهشت 1400

 دوره آموزشی" آشنایی با دستورالعمل بانک توسعه اسلامی در خصوص انتخاب پیمانکاران و مشاوران و پرداخت های آنها " اردیبهشت 1400

 دوره آموزشی" طراحی سیستم های انحراف آب رودخانه " فروردین 1400  

 

 

نشریات و مستندات دوره های آموزشی سال 1399 

دوره آموزشی" مناسب سازی ساختمان ها و فضاهای عمومی "

دوره آموزشی" داوری و کارشناسی در دعاوی پیمانکاری "

دوره آموزشی" مقررات نصب و استفاده ایمن از آسانسور و پله برقی "

دوره آموزشی" آشنایی با شاخص ناهمواریهای بین المللی راه ها (IRI) "

دوره آموزشی" آشنایی با انواع خاکهای مساله دار استان گلستان و روشهای بهسازی آن "

دوره آموزشی" بررسی سیستم ها و تاسیسات گرمایشی، تعویض هوا و تهویه مطبوع "

دوره آموزشی" تشریح چالش ها وشرایط بروز دعاوی در قراردادهای متعارف پروژه های عمرانی "

دوره آموزشی" بکارگیری استانداردها، مقررات ملی و راهنماهای طراحی در معماری "

دوره آموزشی" انجام خدمات مهندسی، بازرسی و کنترل اتصالات و شیرآلات مورر نیاز پروژه های عمرانی"

دوره آموزشی"تدابیر لازم در صرفه جوئي مصرف انرژي در ساختمان ها"

دوره آموزشی  "نحوه تهیه نقشه عرصه املاک"

دوره آموزشی  "آشنایی با ضوابط طراحی ساختمانهاي با مصالح بنایی و مقاوم سازي آن"

دوره آموزشی  " آشنایی با اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار (ms projrct) مرداد ماه 1399

دوره آموزشی  " آشنایی با مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای (نرم افزارهای ETABS & SAFE & SAP) تیرماه 1399

دوره آموزشی "بررسی سیستم ها و تاسیسات سرمایشی، تعویض هوا و تهویه مطبوع " تیرماه 1399

دوره آموزشی "آشنایی با تحلیل دینامیکی سازه در برابر زلزله وباد تیرماه 1399

دوره آموزشی " آشنایی با تعمیر ، مرمت و تقویت سازه های آبی تیرماه 1399

دوره آموزشی آشنایی با مبانی محاسبه تعدیل آحاد بها و ما به التفاوت نرخ مصالح خرداد 1399

دوره آموزشی آشنایی با ویرایش جدید 2800 خرداد 1399

دوره آموزشی تعمیر و نگهداری ساختمان(ج2) اردیبهشت 1399

دوره آموزشی تعمیر و نگهداری ساختمان(ج1) ازدیبهشت 1399

 

نشریات و مستندات دوره های آموزشی سال 1398 :

دوره آموزشی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺳﻔﺎﻟﺘﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي اﺟﺮاي آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮي ﻫﻨﺪﺳﯽ - ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اسفندماه 1398

دوره آموزشی اﯾﻤﻨﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ HSE دی ماه 1398

دوره آموزشیﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ (ﭘﺎدﺳﯿﻞ ﺳﺎزي ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ) آبان ماه 1398

دوره آموزشی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﭘﺮوژ ه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ (پهپاد فتوگرامتری) مهرماه 1398

دوره آموزشی ﺑﺘﻦ ﻫﺎي وﯾﮋه و روش ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺘﻦ رﯾﺰي شهریور ماه 1398

دوره آموزشی ﻣدﯾرﯾت ﻣﺧﺎطرات طﺑﯾﻌﯽ (ﺳﯾﻼب) شهریورماه 1398

دوره آموزشی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺷﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ (ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و آﺳﻔﺎﻟﺖ) شهریورماه 1398

دوره آموزشی اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي مردادماه 1398

دوره آموزشی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺷﯿﺘﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ( ﻓﻮﻻد، ﺑﺘﻦ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻬﺎي مصرفی) تیرماه 1398

دوره آموزشی روش هاي اجرا و کنترل اتصالات و تشریح آزمایشهاي کنترل کیفی قطعات جوشکاري شده درسازه هاي فلزي خردادماه 1398

دوره آموزشی ﻣﻘﺎومﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ و اﺳﮑﻠﺖ ﺑﺘﻨﯽ اردیبهشت ماه 1398

 

نشریات و مستندات دوره های آموزشی سال های 1397 و 1396 :

دوره آموزشی فناوری های نوین ساخت 24-12-97

دوره آموزشی مستندات-دوره مقررات نصب و استفاده ایمن از آسانسور 16-12-97 

دوره آموزشی مستندات دوره پردازش تصاویر ماهواره ای 27-10-97

دوره آموزشی مستندات-ارجاع و چالش های واگذاری 5-10-97

دوره آموزشی مستندات دوره مبانی تخریب، گودبرداری و سازه های نگهبان 9-9-97

دوره آموزشی مستندات-دوره ایمنی و بهداشت کار 1-8-97

دوره آموزشی قانون برگزاری مناقصات 21-6-97

دوره آموزشی مستندات دوره عمل آوری بتن در پروژه های عمرانی 14-6-97

دوره آموزشی مستندات دوره شرایط عمومی پیمان 17-5-97

دوره آموزشی آزمایشات ژئوتکنیک در پروژه های عمرانی 24-4-97

دوره آموزشی دوره مدیریت پروژه 31-3-97

دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالیاتی در پروژه های عمرانی30-1-97

دوره آموزشی قوانین بیمه در پروژه های عمرانی 23-12-96

دوره آموزشی مناسب سازی محیط و مبلمان برای اقشار ویژه 9-12-96

 

جهت دانلود مستندات دوره ها و نشریات آموزشی بروی عنوان مورد نظر کلیک کنید.

سامانه ها

سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و 
            اجرایی کشور سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی پایگاه ملی دانش آموختگان سامانه مشاهده سابقه سازمان تامین اجتماعی

سایتهای مرتبط